HASTANE KANTİNİ 1 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2 lik kafeterya-kantin 1 yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 02.02.2021 Salı günü saat 10.00’da ihale edilecek.

İHALE İLANI
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SUNGURLU DEVLET HASTANESİ

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2 lik Kafeterya-Kantin 1 (Bir) yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 02.02.2021 Salı günü saat 10.00 de ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Sungurlu Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 63,00 m2 lik Kafeterya-Kantinin 1 yıl süreli kiralama işidir. Muhammen Yıllık Kira bedeli 192.874,58 ₺ (Yüzdoksanikibinsekizyüzyetmişdörtbinellisekiz ) TL dir.
a) Geçici Teminatı Kira bedelinin %20 si tutarı 38.574,92 TL (Otuzsekizbinbeşyüzyetmişdörtliradoksanikikuruş) dir.
b) Kiralar aylık dönemler halinde ve 12 eşit taksitte peşin ödenecektir.
c) Pandemi süresince toplam Yıllık kira bedelinin ayılık kira bedeline denk gelen kısmının %10 nu olarak ödenmesi, pandeminin resmi olarak sona erdiğinin açıklanmasına müteakip sözleşmede belirtilen aylık kira tutarı üzerinden ödeneceği,
2-Geçici Teminatlar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi Hastane veznesine yada Sungurlu Devlet Hastanesinin Halk Bankası Sungurlu Şubesi TR070001200931300005000027 iban no.lu hesabı ‘na gerekli açıklama yapılarak yatırılacaktır.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.
İkametgâh İlmühaberi
Nüfus Cüzdan sureti
Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel kişi olması halinde)
İmza sirküleri veya Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
Geçici teminata ilişkin belge
Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)
Teklif mektubu,
İhale zarfına konulacak belgelerin suretlerinin konulması halinde Hastane İdaresince ya da Noterden tasdikli olmaları zorunludur.
5-İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 02/02/2021 Salı günü saat 10.00’e kadar Sungurlu Devlet Hastanesi Baştabipliği ’ne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Paylaş:

İlgili Haberler

Yorum Yap